ŠKOLNÍ ČASOPISY

ŠKOLNÍ ČASOPISY
Ročník: 1. - 9.
Cíl projektu:
Prezentace života školy a žákovských prací v mediálním sdělení.
Časový odhad:
Integrace do výuky – český jazyk (komunikace a sloh, literární výchova) a jiné předměty – Inf, Vv,
Mediální výchova ( předmět v 9. ročníku, jedno pololetí každých čtrnáct dnů 2VH).
Schůzky novinářských kroužků na I. a II. stupni – 1x týdně.
Struktura a popis:
Příprava materiálů probíhá průběžně ve výuce českého jazyka (sloh).
Členové redakcí  Klimkováčku a Klimixu se pod vedením příslušných vyučujících scházejí jednou týdně na pravidelných schůzkách novinářských kroužků.  Zpracovávají aktuální společenská a školní témata, přicházejí s vlastními nápady a tvoří vlastní texty (mediální sdělení), upravují práce jiných žáků, které zprostředkovávají vyučující různých předmětů. Texty pro časopisy upravují v elektronické podobě,   na počítačích pracují s textovým editorem, vyhledávají informace na internetu. Texty doplňují vlastními ilustracemi nebo využívají možností počítače. Samostatně vytvářejí celkovou podobu jednotlivých čísel časopisů. Oba školní časopisy vycházejí asi 5x za školní rok.