DEN ZDRAVÍ

DEN ZDRAVÍ
Ročník: 1. - 9.
Cíl projektu:
- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný
Cílem je osvojit si tematiku v rozsahu přiměřeném věku žáků zaměřenou na:
a)      používání telefonních linek tísňového volání a dalších komunikačních prostředků,
b)      činnosti integrovaného záchranného systému,
c)       poskytování první pomoci při zraněních,
d)      prostředky první pomoci (vybavení lékárničky),
e)      zdravý životní styl, stravovací návyky, pitný režim.
Obsah je zaměřen na:
a)      d) osvojování si správných postupů při poskytování první pomoci,
b)      komunikaci při použití telefonních linek tísňového volání,
c)       zvládnutí praktických dovedností při první pomoci,
d)      správné použití prostředků první pomoci,
e)      prevenci negativních jevů.
Časový odhad:
II. stupeň - projektový den 5 VH, integrace do výuky 1VH – Vz, Ov, Ch, Př, D, Z, F, Tv (průběžně dle tematického zaměření).
Struktura a popis:
II. stupeň – žáci pracují v týmech v terénu, týmy plní úkoly z oblasti ochrany zdraví člověka a poskytování první pomoci. Příprava probíhá ve výše uvedených vyučovacích předmětech.