Zápis ze schůze školské rady konané 30. 8. 2015

Přítomni (mailová korespondence)
A. Jahnová, Ing. K. Černík, M. Hurníková, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová
 
 
Program:
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/15.
2. Projednání plánu práce na školní rok 2015/16.
3. Informace k volbám do rady školy – zástupci rodičů.