ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY, 3. 5. 2016

Zápis ze schůze školské rady konané 3. 5. 2016

 

Přítomni:

A. Jahnová, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D,

Mgr. Miroslava Hoňková

Omluveni: Ing. P. Večerek, M. Hurníková

 

Program: 1. Přivítání členů rady.

2. Schválení programu schůzky.

3. Seznámení s akcemi prázdnin – rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu C

4. Informace o následujících úpravách ŠVP (novela školského zákona č.82/2015Sb a vyhláška č.27/2016 Sb.)

 

 

5. Různé:

* o činnosti školy

* o údržbě budovy

* místní akční plán (informace o tvorbě, zástupci do pracovních orgánů)