INFORMACE - ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Jmenuji se ......................................... působím na ZŠ Klimkovice jako školní psycholožka. Jsem absolventkou jednooborové psychologie na .............................................. 

 

Konzultační hodiny

 

 

Konzultace prosím domlouvejte dopředu emailem nebo osobně ve škole.

 

Kontakt

Email: psycholog@zsklimkovice.cz

Pracovna: Kabinet výchovného poradce (první patro ZŠ)

 

S čím se na mě můžete obrátit?

 

ŽÁCI:

·         problémy s učením

·         osobní problémy (špatné sny, tréma a strachy, smutek, jiné trápení...) 

·         problémy ve vztazích (se spolužáky, učiteli, … )

·         potíže se začleněním do nového kolektivu

·         obtížná situaci doma (samota, hádky rodičů, konflikty se sourozenci…)

·         problém se rozhodnout při volbě střední školy

 

RODIČE:

·         nevíte si rady s výchovnými či výukovými problémy Vašich dětí

·         máte pocit, že Vaše dítě něco trápí (špatné známky, problémové vztahy se spolužáky či učiteli, strach, tréma a jiné psychické problémy, …)

·         máte podezření, že se Vaše dítě setkalo s projevy šikany nebo jiného nežádoucího jevu ohrožující jeho fyzické či psychické zdraví a duševní pohodu

·         ve Vaší rodině nastaly velké změny, které by mohly ohrozit psychický stav Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí rodinného příslušníka, stěhování, …)  

·         chcete svému dítěti lépe porozumět

 

Jak probíhá kontakt s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi skupinově s cílem pozitivně stimulovat atmosféru školní třídy, v rámci primární prevence provádí osvětovou činnost před rizikovými faktory, s nimiž se dětmi mohou setkat ve škole i mimo ni, zajišťuje krizovou intervenci v případě psychicky vypjatých situací a řeší již vzniklé problémy. Psycholog využívá ke své práci dotazníkových a jiných psychodiagnostických metod. 

Individuální práce psychologa s dítětem se uskutečňuje na žádost učitele, rodiče či dítěte samotného. Konkrétní psychologická práce s dítětem probíhá za speciálního souhlasu zákonného zástupce. Výjimku tvoří aktivity informační a vzdělávací.

Obsah konzultací je důvěrný a osobní informace mohou být sdělovány dalším osobám pouze s Vaším souhlasem. Psycholog je vázán mlčenlivostí. Tato mlčenlivost se však nevztahuje na situace, kdy se doví o počinech, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu, nebo je bezprostředně ohrožena něčí bezpečnost. 

Služby školního psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma.

 

Náplní práce psychologa je podle vyhlášky 72/2005 Sb.:

- diagnostika při výukových a výchovných problémech

- depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu

- předběžné poradenství a diagnostika překážek ke vzdělání

- spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)

- práce a závěry vyšetření PPP při rozvíjení specifických kognitivních dovedností

-koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními

- spolupráce s pedagogy při stanovování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka

- spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací

- podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání

- řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy

- podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování

- participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému

- individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele