INFORMACE - ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Jmenuji se Mgr. Barbora Čechová a působím na ZŠ Klimkovice jako školní psycholožka. Jsem absolventkou jednooborové psychologie na Filozofické falkultě Masarykovy univerzity v Brně. Na zdejší škole působím od školního roku 2018/2019.

 

Konzultační hodiny

Úterý 9,30 - 15,30 hodin.

Čtvrtek 9,00 - 15,00 hodin.

 

Konzultace prosím domlouvejte dopředu emailem nebo osobně ve škole.

 

Kontakt

Email: psycholog@zsklimkovice.cz

Pracovna: Kabinet výchovného poradce (první patro ZŠ)

 

S čím se na mě můžete obrátit?

 

ŽÁCI:

·         problémy s učením

·         osobní problémy (špatné sny, tréma a strachy, smutek, jiné trápení...) 

·         problémy ve vztazích (se spolužáky, učiteli, … )

·         potíže se začleněním do nového kolektivu

·         obtížná situaci doma (samota, hádky rodičů, konflikty se sourozenci…)

·         problém se rozhodnout při volbě střední školy

 

RODIČE:

·         nevíte si rady s výchovnými či výukovými problémy Vašich dětí

·         máte pocit, že Vaše dítě něco trápí (špatné známky, problémové vztahy se spolužáky či učiteli, strach, tréma a jiné psychické problémy, …)

·         máte podezření, že se Vaše dítě setkalo s projevy šikany nebo jiného nežádoucího jevu ohrožující jeho fyzické či psychické zdraví a duševní pohodu

·         ve Vaší rodině nastaly velké změny, které by mohly ohrozit psychický stav Vašeho dítěte (rozvod, úmrtí rodinného příslušníka, stěhování, …)  

·         chcete svému dítěti lépe porozumět

 

Jak probíhá kontakt s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi skupinově s cílem pozitivně stimulovat atmosféru školní třídy, v rámci primární prevence provádí osvětovou činnost před rizikovými faktory, s nimiž se dětmi mohou setkat ve škole i mimo ni, zajišťuje krizovou intervenci v případě psychicky vypjatých situací a řeší již vzniklé problémy. Psycholog využívá ke své práci dotazníkových a jiných psychodiagnostických metod. 

Individuální práce psychologa s dítětem se uskutečňuje na žádost učitele, rodiče či dítěte samotného. Konkrétní psychologická práce s dítětem probíhá za speciálního souhlasu zákonného zástupce. Výjimku tvoří aktivity informační a vzdělávací.

Obsah konzultací je důvěrný a osobní informace mohou být sdělovány dalším osobám pouze s Vaším souhlasem. Psycholog je vázán mlčenlivostí. Tato mlčenlivost se však nevztahuje na situace, kdy se doví o počinech, které naplňují skutkovou podstatu trestného činu, nebo je bezprostředně ohrožena něčí bezpečnost. 

Služby školního psychologa jsou pro žáky školy a jejich rodiče zdarma.

 

Náplní práce psychologa je podle vyhlášky 72/2005 Sb.:

- diagnostika při výukových a výchovných problémech

- depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu

- předběžné poradenství a diagnostika překážek ke vzdělání

- spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží (anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů)

- práce a závěry vyšetření PPP při rozvíjení specifických kognitivních dovedností

-koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními

- spolupráce s pedagogy při stanovování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selhávajícího žáka

- spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pracovníky neziskových organizací

- podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu vzdělávání

- řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy

- podpora pedagogů při řešení specifických problémů v oblasti chování

- participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému

- individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele