ZÁPIS ZE SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 30. 8. 2017

Přítomni:

A.   Jahnová, Ing. P. Večerek, Mgr. J. Glombová, Mgr. H. Škutová,

Omluveni:

M. Hurníková, Doc. PhDr. G. Rykalová, Ph.D

 

Program:
1. Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok  2017/18.
2. Projednání plánu práce na školní rok  2017/18.

3. 4. Změny ŠVP – Tvořivá škola od 1. 9. 2017

5. Změny Organizační řád školy – část 2. Školní řád,

                                                       

 

-       omluvení členové rady se vyjádřili elektronicky.