Den prevence, 19. 9. 2011

 

ZŠ Klimkovice se již dlouhodobě zaměřuje na projektové vyučování, se kterým máme nemalé zkušenosti. Projektové dny jsou součástí našeho ŠVP a každým rokem se snažíme o inovaci, abychom žáky zaujali a podnítili k další práci.

V letošním školním roce v rámci projektu „Vytváření pozitivního sociálního prostředí na školách“ proběhl 19.9. Dne prevence. Jednalo se o projektový den druhého stupně, který byl, jak už je z názvu patrné, zaměřen na prevenci negativních jevů v naší společnosti. Jako nosné téma jsme si pro tento rok zvolili vztahovou problematiku a prevenci kouření.

Den byl rozdělen do tří bloků.

První část byla zaměřena na práci třídního učitele s kolektivem třídy. Byla vytvářena pravidla třídních kolektivů. V komunitním kruhu byla tato pravidla dále diskutována a jednotlivci dostali prostor vyjádřit svůj názor. V závěru prvního bloku bylo provedeno sociometrické šetření, které prozradí kvalitu třídních kolektivů i postavení jednotlivců.

Ve druhém bloku žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde byl pro ně připraven různorodý program. Zhlédli film o škodlivosti kouření, byli seznámeni s působením kouření na lidský organismus, výtvarně ztvárňovali pojem závislost (co si představují pod tímto pojmem), vypracovali pracovní list a na závěr zcela jednoduchým způsobem vyjádřili svůj vztah ke kouření – každý svým papírovým proužkem přidal oko do papírového řetězu a tím barvou naznačil svůj postoj k dané problematice.

Třetí blok byl věnován sportu, protože náplň volného času je velmi důležitým aspektem prevence. A tak proběhl turnaj tříd ve fotbale, přehazované a volejbale.

S výsledkem jsme byli spokojeni nejen my, vyučující, ale i děti, což pro nás bylo velkou pochvalou. Doufáme, že pondělním dnem jsme přispěli ke správnému vývoji našich žáků.

 

Mgr. Jana Glombová, Mgr. Hana Škutová

7