VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ 2 - ŠABLONY II (od 1.9. 2019 – 31.8.2021)

Název: Vzdělávání ke kvalitě 2 Šablony II (od 1.9. 2019 – 31.8.2021)
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012821
Název zdroje a dotačního programu: Výzva č. 02_18_063 Šablony II
Částka dotace: 1 500 000,- Kč
Témata:
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. žáků ohrožených školním neúspěchem. Personální podpora poradenského pracoviště – školní psycholog. Zapojení odborníka do výuky – rodilý mluvčí. Kluby a doučování.