Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

 

 

 1. Přihláška
 • v prvním kole přijímacího řízení si může uchazeč podat 2 přihlášky
 • na každé přihlášce uvede 2 střední školy, pořadí škol je na obou přihláškách stejné
 • uchazeč vyplní tiskopis přihlášky, uvede identifikační údaje, názvy středních škol a adresy středních škol, nezapomenout název oboru a kód oboru, IZO střední školy
 • prospěch a průměry vysvědčení (2.strana přihlášky) vyplní na přihlášce třídní učitel
 • žáci 9. ročníku – za 8.ročník a 1.pololetí 9. ročníku

      žáci 7. ročníku – za 6.ročník a 1. pololetí 7. ročníku

      žáci 5. ročníku – za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku

 • zkontrolovaný tiskopis přihlášky odevzdají žáci třídní učitelce do 19. 2. 2020
 • ZŠ Klimkovice vytiskne přihlášky, zákonný zástupce a uchazeč musí přihlášky podepsat
 • pokud střední škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je třeba nechat potvrdit přihlášky u lékaře
 • správně vyplněnou přihlášky se všemi náležitostmi potvrdí ředitelka ZŠ Klimkovice
 • rodiče zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu nejpozději do 1. března 2020 – zaslat doporučeně nebo osobně doručit

 

 1. Přijímací zkoušky
 • jednotná zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
 • konají se formou písemných testů, kde se vyskytují otevřené i uzavřené otázky
 • termíny jednotných přijímacích zkoušek:

                                                                                                     1.termín                             2. termín

čtyřleté studium                                                                       14. 4. 2020                          15 .4. 2020

 

šestileté a osmileté studium – víceletá gymnázia                  16. 4. 2020                          17. 4. 2020

 

 

 

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

 

Náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory                                              13. 5.2020            14. 5. 2020

 

 • Zákonem je stanovena středním školám povinnost po ukončení hodnocení uchazečů a případně po stanovení pořadí uchazečů zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče
 • nepřijatým uchazečům střední škola pošle rozhodnutí o nepřijetí
 • pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce

 

 1.  Odvolání
 • pokud nebude žák přijat na vybranou střední školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podal odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání podává zákonný zástupce řediteli střední školy

 

 1.  Zápisový lístek
 • zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem střední školy
 • každý žák 9. ročníku obdrží jeden zápisový lístek (žáci 5. a 7. ročníku individuálně)
 • žák odevzdá vyplněný zápisový lístek řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat někdo jiný
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
 • to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • při ztrátě zápisového lístku vydává škola na základě žádosti náhradní zápisový lístek

 

 1. Další kola přijímacího řízení
 • neomezené množství přihlášek
 • na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
 • informace o volných místech na SŠ jsou na webu středních škol nebo kraje

 

PřílohaVelikost
2019 - Sdělení o termínech.pdf322.47 KB
2019_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ.pdf423.93 KB
Informace_přijímací řízení uchazečů se SVP (1).pdf618.34 KB
pokyny_k_prihlaskam-1.doc37.5 KB
Přihláška na SŠ.pdf180.54 KB
Vyhláška 353_platne zneni_01 11 2018 (2).pdf238.46 KB
Zápisový lístek.pdf65.68 KB