Pololetní hodnocení

 

Ve čtvrtek 30. ledna byl vydán výpis pololetního vysvědčení, hodnocení žáků za studijní výsledky za první polovinu letošního školního roku. Z celkového počtu 489 žáků prospělo s vyznamenáním 336 žáků, z toho 225 žáků I. stupně a 111 žáků II. stupně. Prospělo 149 žáků, 21 z I. stupně a 128 z II. stupně. Neprospěl 1 žák. Tři žáci školy plní školní docházku v zahraničí, 32 žáků školy mají individuální vzdělávací plán dle doporučení školního poradenského zařízení.

Bylo uloženo 42 napomenutí třídního učitele, 13 důtek třídního učitele a 2 důtky ředitele školy. Žádný žák nebyl hodnocen 2. stupněm z chování. Třídní učitelé udělili 65 pochval.

Většina žáků dosahuje vzdělávacích výsledků odpovídajících jejich studijním předpokladům, úrovni jejich schopností a dovedností. Všichni žáci mohou své vzdělávací výsledky v druhém pololetí zlepšit, někteří mohou zapojit své nevyužité rezervy. Vzdělání je důležitou součástí života. Otvírá možnosti volby povolání, profesního rozvoje, což má dopad na spokojenost v životě.

Přeji všem zasloužené pololetní prázdniny v pátek 31. ledna a jarní prázdniny, které letos máme stanoveny od 10. – 14. února.

 

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy