ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021, 1. ZÁŘÍ 2020

Vážení rodiče,

před zahájením školního roku od 1.9.2020 bych vám chtěla poskytnout několik informací o hygienických opatřeních.

· Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost od 1.9. v 7.50 hodin v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy včetně školní družiny. Zahájení školního roku proběhne ve třídách.

- Rodiče moho doprovodit své děti do tříd.

· Provoz školní družiny bude probíhat v 5 odděleních podle přihlášených dětí od 1.9.

· Dle zájmu žáků budou otevřeny kroužky.

· Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Není vyžadováno používání roušek.

· Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

· Škola upozorňuje zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

· Škola je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých“. Zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě v co nejkratším čase ze školy vyzvedl.

· Škola průběžně žákům školy bude zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

· Škola má zajištěn dostatek dezinfekčních prostředků. Vnitřní prostory školy budou pravidelně ošetřovány zakoupeným ozonovým generátorem.

· Škola omezí konání hromadných akcí.

Žáci VI. tříd nepojedou na pobytový seminář (aktivity proběhnou ve třídě).

Třídní schůzky a informační odpoledne budou probíhat elektronicky (možnost

domluvit individuální schůzku).

Setkání u vánočního stromu – zrušeno.

Celostátní soutěže - zrušeny.

· Do odvolání nebude školní jídelna poskytovat svačiny.

Obědy budou žákům vydávány dle doporučených hygienických pokynů.

Žáci si budou nosit svůj příbor v sáčku.

 

V případě, že bude nařízením karantény, nebo mimořádnými opatřeními KHS nebo opatřeními MZd znemožněna osobní přítomnost žáků ve škole, pak budou žáci vzděláváni distančním způsobem. O podmínkách distančního vzdělávání budete informováni.

Učitelé mají na první zářijové týdny připraven plán pro reflexi dosahování vzdělávacích výstupů žáky za minulý školní rok a také plán pro zpětnou adaptaci žáků po návratu do školy. Cílem plánů je zajistit plynulou návaznost vzdělávání pro žáky a poskytovat psychosociální pohodu žáků.

Dodržování preventivních opatření podpoří zachování prezenční výuky. Držím nám všem palce, abychom byli všichni zdraví.

Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy