Přijímací řízení 2020/2021

 

 1. Přihláška
 • v prvním kole přijímacího řízení si může uchazeč podat 2 přihlášky
 • přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem
 • na každé přihlášce uvede 2 střední školy, pořadí škol je na obou přihláškách stejné
 • vzhledem k epidemiologické situaci budeme přihlášky vyplňovat on-line – do webové aplikace Bakaláři se rodiče přihlásí, vyberou kolonku Osobní údaje, kde po rozkliknutí zvolí Volba následné SŠ, zde vyplní patřičné kolonky – IZO školy + obor – viz Atlas školství
 • volbu SŠ vyplňte do 29. 1. 2021
 • ZŠ Klimkovice vytiskne přihlášky, zákonný zástupce a uchazeč musí přihlášky podepsat
 • zkontrolovaný tiskopis přihlášky odevzdají žáci třídní učitelce do 5. 2. 2021
 • prospěch a průměry vysvědčení (2. strana přihlášky) vyplní na přihlášce škola
 • žáci 9. ročníku – za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku – v souvislosti s epidemii koronaviru Sars CoV-2 v 2.pololetí škol. roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

žáci 7. ročníku – za 6. ročník a 1. pololetí 7. ročníku

žáci 5. ročníku – za 4. ročník a 1. pololetí 5. ročníku

 • pokud střední škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je třeba nechat potvrdit přihlášky u lékaře
 • správně vyplněnou přihlášky se všemi náležitostmi jako poslední potvrdí ředitelka   ZŠ Klimkovice
 • rodiče zajistí doručení přihlášky na zvolenou střední školu nejpozději do 1. 3. 2021 – zaslat doporučeně nebo osobně doručit
 1. Přijímací zkoušky (v současné době forma v kompetenci SŠ)
 • jednotná zkouška se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura (60 minut) a Matematika a její aplikace (70 minut)
 • přijímací testy vyhodnocuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)
 • konají se formou písemných testů, kde se vyskytují otevřené i uzavřené otázky
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky v následujících termínech:

                                                                                                               1. termín                              2. termín

čtyřleté studium:                                                                                  12. 4. 2021                         13. 4. 2021

šestileté a osmileté studium – víceletá gymnázia:                             14. 4. 2021                         15. 4. 2021

 

náhradní termíny pro všechny obory vzdělání:  

náhradní termín pro čtyřleté i víceleté obory                                                        12. 5. 2021            13. 5. 2021

 • zákonem je stanovena středním školám povinnost po ukončení hodnocení uchazečů a případně po stanovení pořadí uchazečů zveřejnit na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, seznam přijatých uchazečů pod jejich registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče
 • nepřijatým uchazečům střední škola pošle rozhodnutí o nepřijetí
 • pozvánka k přijímací zkoušce bude uchazeči zaslána 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímací zkoušce
 1.  Odvolání
 • pokud nebude žák přijat na vybranou střední školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podal odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání podává zákonný zástupce řediteli střední školy
 1.  Zápisový lístek
 • zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem střední školy
 • každý žák 9. ročníku obdrží jeden zápisový lístek (žáci 5. a 7. ročníku individuálně)
 • žák odevzdá vyplněný zápisový lístek řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí
 • pokud tak neučiní, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat někdo jiný
 • zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou
 • to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • při ztrátě zápisového lístku vydává škola na základě žádosti náhradní zápisový lístek
 1. Další kola přijímacího řízení
 • neomezené množství přihlášek
 • na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola
 • informace o volných místech na SŠ jsou na webu středních škol nebo kraje
 • více informací – viz web školy

http://www.cermat.cz http://www.nuv.cz

http://www.msmt.cz

http://www.msk.cz  

http://www.cermat.cz

 

V případě nejasností kontaktujte výchovné poradkyně – mail na webu školy, popřípadě

22. 1. 2021 lze domluvit osobní konzultace (provedeme všechny úkony ve škole) v čase 8:00- 15:00.

Mgr. Petra Řeháčková

 

 

 

PřílohaVelikost
2020 - Info na web - cizinci.pdf140.74 KB
2020 - Info na web - GSP.pdf133.54 KB
2020 - Info na web - SVP.pdf241.09 KB
2020 - Sdeleni o terminech (1).pdf244.09 KB
2020_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ (1).pdf325.42 KB
MSMT4307320202Podpis PM (2).pdf1.54 MB
opatreni_obecne_povahy_zapisovy_listek_MSMT-43073_2020-1 (1).pdf1.01 MB
Prihlaska_SS_20202021_denni (2).pdf165.33 KB
Prihlaska_SS_20202021_talent (1).pdf138.86 KB
Zapisovy_listek.pdf65.68 KB