ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 

Plán činností školního roku vzal za své. Většina školních akcí byla zrušena. Některé soutěže proběhly on-line (dějepisná olympiáda, zeměpisná olympiáda). Žáci 7. tříd nepojedou na školou organizovaný lyžařský kurz. Také kurz plavání pro žáky 2. a 3. tříd není možné v současné době realizovat, snad se uskuteční alespoň v některých měsících II. pololetí.

Bylo ukončeno I. pololetí a žákům byly vystaveny výpisy vysvědčení, které budou předány 28. 1. jen prvňákům a druhákům, ostatní žáci je obdrží první den přítomnosti ve škole. Rodiče mají přehled o pololetní klasifikaci v elektronické žákovské knížce. Do hodnocení výsledků vzdělávání byly zahrnuty výsledky žáků z prezenční výuky a z distančního vzdělávání. Byla vzata v úvahu také řada dalších kritérií, jako např. účast a aktivita na distanční výuce, osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky, schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat.

Žáci 9. ročníků se v prosinci zapojili do celostátního SCIO testování. Můžeme říci, že jejich výsledky odpovídají jejich studijním předpokladům. Zdá se, že digitální gramotnost získaná při distanční výuce byla výhodou. S výsledky testů vás podrobněji seznámíme v příštím příspěvku. Testy jim pomohou při rozhodování o profesní orientaci. V současné době připravujeme ve spolupráci s rodiči přihlášky na střední školy a učební obory. Věřím, že se na zvolené školy dostanou. Budeme jim držet palce, aby je zvládli zdárně dokončit.

Je jasné, že žáci i učitelé budou mít  při zahájení prezenční výuky spoustu práce, aby vzdělávací výsledky žáků dosáhly optimální úrovně.

Udržujeme a připravujeme školu pro prezenční výuku žáků. Je smutný pohled na prázdné třídy, modernizované počítačové učebny, které čekají na využití. Plánujeme v letošním roce rekonstrukci laboratoře a technických učeben (dílen a pěstitelství). 

Těšíme se na dobu, kdy budeme s žáky opět ve škole využívat všech školních prostor, pomůcek a metod, budeme se opět setkávat při běžném provozu.

Mgr. Miroslava Hoňková